E-learningový kurz k používání NEN je určen pro budoucí uživatele Národního elektronického nástroje pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NEN) z řad zadavatelů i dodavatelů. NEN je klíčovým systémem Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) jako státem garantovaný, provozovaný a spravovaný elektronický nástroj zajišťující plně elektronickou komunikaci v zadávacím řízení a bezpečné uložení dat o veřejných zakázkách. Seznamte se s funkcionalitami NEN po zapracování nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Správcem a poskytovatelem e-learningového kurzu k používání NEN je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Více informací k NIPEZ a NEN a metodiky k ZZVZ naleznete na Portálu veřejných zakázek a koncesí na adrese http://www.portal-vz.cz/.